RADY, TIPY, NÁVODY PRO ÚSPĚCH V PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Původně jsme nechtěli vůbec obchodovat. Chtěli jsme poskytnout naše zjištění, know-how a dlouholeté zkušenosti z praxe zcela zdarma. Kdo chce být úspěšný, někam se posunout a jít k cíli bez bolestivého opakování chyb předchůdců, nechť si vyplní email a automaticky získá vyzkoušenou nejkratší cestu v podobě rad a návodu, jak čeho dosáhnout.

Potíž je v tom, že ne každý chce být úspěšný, byť si to lidé namlouvají. Většinou převládne jen touha shromažďovat vše možné, co je k dispozici zadarmo, ale tím to končí. Nenásleduje akce. Následný aktivní krok přeměňující teorii v praxi, radu v úspěch. Aby si poskytnuté know how prošli, dotázali se na nejasnosti a začali ho používat.

Nechceme plnit internet a knihovny lidí nepoužívanými návody. Chceme, aby se dostaly jen do povolaných rukou těch, kteří s nimi umí naložit, věnují jim alespoň tolik energie jako my při psaní a vytěžili z nich maximum pro svůj prospěch.

Proto jsme poskytnutým materiálům dali hodnotu v podobě ceny. Sice jen symbolické, ale i to je dostatečný filtr k tomu, aby to na jedné straně odradilo chronicky neúspěšné stahovače kde čeho a na druhé straně trochu motivovalo potenciálně úspěšné se myšlenkami zabývat a přenášet je do svého podnikatelského života. Pak to pro ně není útrata, ale investice, kterou mohou zúročovat. Tak přemýšlí potenciálně úspěšný člověk. Nechce utrácet, ale investovat a když do něčeho vloží své prostředky, chce vytěžit maximum.

V ten okamžik spolu obchodujeme. My odhalujeme naše účinné postupy, nezávazně poskytujeme know-how, vlastní zkušenosti, rady, tipy, návody, Vy za ně platíte. Pokud Vám obsah má co říci, vyplňte náležitosti typu email atp. a my vám je obratem, nebo v nejkratším možném čase zašleme. Pokud naznáte, že pro vás mají poskytnuté materiály menší hodnotu, než je cena, napište nám na reklamace@chalupsky.cz, vrátíme si vzájemně plnění. Chceme, aby se naše rady dostávali jen k těm, kteří s nimi umí naložit a jsou pro ně přínosem.

Spolupracujeme na bázi oboustranné spokojenosti a přínosu, ctíme férové a etické chování. To samé očekáváme od našich partnerů a zákazníků. Legislativa ČR si však vyžaduje ještě podrobnější rozpracování obchodních podmínek. Pro čtivé zájemce jsou k dispozici níže.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

Zakoupením online vzdělávacích e-booků, rad, doporučení, návodů, kurzů či dalších vzdělávacích produktů na webových stránkách www.chalupsky.cz potvrzuje Zákazník i Prodejce svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami (dále jen VOP). VOP jsou neoddělitelnou součástí elektronické objednávky a smlouvy o nákupu vzdělávacího produktu uzavřené na dálku mezi prodejcem a zákazníkem. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu prodejce. Uzavřením kupní smlouvy zákazník přijímá, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou uživatele a prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost.

2. Základní pojmy:

Prodejce online vzdělávacích produktů je Jarda Chalupský prostřednictvím společnosti Chalupsky&Company, s.r.o, Radlická 1170/61, 150 00 Praha 5, IČ 27107248, zaps. v Obch. rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 96751, www.chalupsky.cz
Zákazníkem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila online vzdělávací produkt nabízený prodejcem na www.chalupsky.cz.
Vzdělávacím produktem se rozumí jakýkoli obsah poskytovaný za úhradu a nabízený prostřednictvím webové stránky www.chalupsky.cz. Obsah může být dodávaný jak na hmotném tak elektronickém nosiči.
Elektronickou objednávkou se rozumí vyplnění a odeslání elektronického formuláře za účelem objednání online vzdělávacího produktu na webové stránce www.chalupsky.cz , odesláním elektronické objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a bez výhrad akceptuje všechna ustanovení v platném znění v den odeslání elektronické objednávky. Zákazník se zavazuje vyplnit pravdivé a úplné informace v elektronickém formuláři.
Všechny přijaté elektronické objednávky se považují za návrh na uzavření smlouvy o koupi vzdělávacích produktů a nepovažují se za závazné. K akceptování návrhu na uzavření smlouvy ze strany Prodejce dojde v den úhrady celé výše kupní ceny zákazníkem a elektronickým potvrzením přijetí ze strany Prodejce. Tímto vzniká smlouva uzavřená na dálku mezi prodejcem a zákazníkem. Cena je celková cena uvedená v elektronické objednávce. Platí výhradně ceny uvedené na internetové stránce www.chalupsky.cz.
VOP jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí elektronické objednávky a tím i kupní smlouvy uzavřené na dálku.

3. Objednávka a uzavření smlouvy

Zákazník prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkající se objednávky a vzdělávacího produktu. Zákazník si objednává předmět smlouvy (vzdělávací produkt) vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.chalupsky.cz. Zákazník je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Zákazník odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s VOP pro nákup na webové stránce www.chalupsky.cz a že s nimi souhlasí. Po výběru konkrétního vzdělávacího produktu je zákazník přesměrován na platební bránu, kde si zvolí způsob platby a provede platbu bezhotovostně. S potvrzením úspěšného zaplacení dorazí zákazníkovi i daňový doklad.

4. Cena a způsob platby

Aktuální cena vzdělávacích produktů je uvedena na webové stránce prodejce www.chalupsky.cz. Daňový doklad vystaví prodejce zákazníkovi po uhrazení platby. Daňový doklad obdrží zákazník elektronicky na jím uvedenou emailovou adresu. Prodejce je plátce DPH, ceny jsou uváděné včetně DPH. Možnosti platby – bankovním převodem na účet, platební kartou, prostřednictvím sms a to prostřednictvím poskytovatele platebních služeb GoPay.

5. Dodací podmínky

Všechny zmíněné vzdělávací produkty jsou distribuovány online formou, některé po domluvě i poštou. Po úplném uhrazení objednávky je zákazníkovi navíc zřízen přístup do členské sekce pod názvem vaše knihovna a jsou mu zaslány přístupové údaje na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Zákazník má tedy ještě přístup ke svému zakoupenému obsahu odkudkoliv prostřednictvím své knihovny pod jménem a heslem. Přístup ke všem online vzdělávacím produktům je časově neomezen. Pokud by z jakéhokoliv důvodu prodejce přerušil svou činnost a přestal provozovat své webové stránky, jejichž prostřednictvím získává kupující své přístupy k online produktům, informuje zákazníka a ten je povinen si případně ještě znovu stáhnout všechny produkty na svůj disk zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodejce nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany zákazníka. Zákazník není oprávněný poskytovat přihlašovací údaje třetím osobám ani žádným jiným způsobem šířit dále vzdělávací kurzy. Pokud by tak učinil, ať už poskytnutím přístupových údajů nebo kopírováním zaslaného obsahu, souhlasí s okamžitým zaplacením sankce ve výši 50.000 Kč a zablokováním všech přístupových údajů. Webové stránky Prodejce mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

6. Odstoupení od smlouvy

Za své produkty ručí prodejce zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Při objednání online vzdělávacího produktu má zákazník právo odstoupit od smlouvy, a to i bez udání důvodů nejpozději do 14 dnů ode dne zaplacení produktu. Odstoupení je možné provést elektronickou formou na e-mail: odstoupeni@chalupsky.cz s prohlášením, že odstupuje od smlouvy uzavřené na dálku a s přiložením zaslaného daňového dokladu. Zákazníkovi bude zaslán dobropis s částkou odpovídající ceně uvedené na původním daňovém dokladu. Uvedená suma bude vrácena nejpozději do 30 dnů od platného odstoupení od smlouvy na bankovní účet zákazníka. Po odstoupení od smlouvy bude zákazníkovi zrušen přístup do členské sekce a zákazník nebude mít právo na získání a využití bonusů poskytovaných ke vzdělávacím produktům.

7. Ochrana osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Provozovatel se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat zákazníka, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje nejsou poskytovány třetím stranám. Údaje, které zákazník zadává při objednávce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci se zákazníkem. Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů. Klient uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích, nových vzdělávacích produktech a nabídce svých partnerů.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2015. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.chalupsky.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.chalupsky.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.